ปรัชญาโรงเรียน

อตฺตานํ ทมยันติ ปณฺฑิตา
(บัณฑิตย่อมฝึกตนเองอยู่เสมอ)

 

 

คำขวัญของโรงเรียน

ความรู้ดี มีวินัย พลานามัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

 

ตราประจำโรงเรียน


อักษรย่อของโรงเรียน บช.ว.
สีประจำโรงเรียน เทาขาว


เทา หมายถึง มันสมอง คือความเป็นเลิสทางปัญญาที่โรงเรียนจะเสริมสร้างให้เกิดขึ้นกับนักเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

ขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ ความสงบสันติของจิต คือการทำให้ใสสะอาดมีคุณธรรมจริยธรรมที่โรงเรียนจะต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน